நுகர்வெனும் பெரும் பசி ராமச்சந்திர குஹா

ISBN:

Published:

Paperback

320 pages


Description

நுகர்வெனும் பெரும் பசி  by  ராமச்சந்திர குஹா

நுகர்வெனும் பெரும் பசி by ராமச்சந்திர குஹா
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 320 pages | ISBN: | 9.36 Mb

சுறறுச சூழலியலில கடநத வரலாறும எதிகால கனவுகளுமராமசசநதிர குஹாதமிழில: போபபுஅறிவியலை நாம தவறாகப பயனபடுததுகினறோம எனபதை அடிககடிச சுடடிக காடடிக கொணடே இருககிறேன. மககளுககுத தலைமை தாஙகும போது நான உணமையிலேயே அறிவியலுககு எதிரானவன எனபதை மனதில கொளள வேணடியிருகMoreசுற்றுச் சூழலியலில் கடந்த வரலாறும் எதிகால கனவுகளும்ராமச்சந்திர குஹாதமிழில்: போப்புஅறிவியலை நாம் தவறாகப் பயன்படுத்துகின்றோம் என்பதை அடிக்கடிச் சுட்டிக் காட்டிக் கொண்டே இருக்கிறேன்.

மக்களுக்குத் தலைமை தாங்கும் போது நான் உண்மையிலேயே அறிவியலுக்கு எதிரானவன் என்பதை மனதில் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. அறிவியல் தேடலுக்குச் சில வரையறைகள் உண்டு என்பது எனது பணிவான கருத்து. அறிவியலின் மீது நான் எல்லை நிர்ணயிக்கக் காரணம் மனிதத் தன்மை நம் மீது எல்லையை வரையறுக்கிறது.- காந்திEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "நுகர்வெனும் பெரும் பசி":


marinacepedafuentes.com

©2008-2015 | DMCA | Contact us